POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas istotnymi wartościami. W związku z tym dbamy, aby należycie zabezpieczać dane osobowe osób odwiedzających serwis internetowy spółki LIBERTIST YACHTS Sp. z o.o. (dalej: „Serwis”) oraz transparentnie określić zasady korzystania przez nas z tych danych. Osoba odwiedzająca Serwis zwana będzie dalej „Użytkownikiem”.
 2. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi realizację obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz przez polskie przepisy wydane w związku z RODO, w tym ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, a także w Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest LIBERTIST YACHTS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Lewiczyn 24B, 05-622 Belsk Duży, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940403, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7972077991, REGON: 520751940 (uprzednio i dalej: „Administrator”).
 2. Do najważniejszych obowiązków Administratora należy:
  1. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
  2. zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z regulacjami zawartymi w Polityce Prywatności;
  3. wydawanie i odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych u Administratora;
  4. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  5. kontrola działań pracowników/współpracowników Administratora pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa;
  6. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
  7. bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania Serwisu.
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: office@libertist.eu oraz listownie na adres korespondencyjny: Libertist Yachts, Lewiczyn 24B, 05-622 Belsk Duży.

Sposób oraz cel przetwarzania danych

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane, które zostały podane w ramach korzystania z Serwisu, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), jak również dane, które zostały pozostawione w ramach poruszania się po Serwisie, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP urządzenia osoby, która korzysta z Serwisu,. Poprzez „przetwarzanie danych” zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
  1. w celu wykonania umowy świadczenia usług/umowy sprzedaży produktów przez Administratora – zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na jej żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy. Dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy świadczenia usług/ umowy sprzedaży przez Administratora, a po jej wygaśnięciu wyłącznie jeżeli jest to dozwolone na podstawie obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia roszczeń;
  2. w celach marketingu dotyczącego produktów i usług Administratora w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych, dostarczenie newslettera, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z serwisem internetowym – zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 ust. 1 lit f RODO, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; Dane mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika;
  3. w celach marketingu dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych – zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody, której dane dotyczą. Dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika;
  4. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług/sprzedaży uniemożliwi ich świadczenie/sprzedaż.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych.

Odbiorcy danych

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: autoryzowani dealerzy produktów oferowanych przez Administratora, lista autoryzowanych dealerów znajduje się w stopce strony www.libertis.eu, podmiot zapewniający hosting strony internetowej na której prowadzony jest Serwis, podmioty zewnętrzne
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym autoryzowanych dilerów produktów oferowanych przez Administratora. Przechodząc na stronę internetową osoby trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej Polityce Prywatności ,z którą należy się zapoznać.
 4. Administrator może, w niektórych przypadkach, przekazywać dane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług/dokonania sprzedaży produktu Administratora na rzecz Użytkownika. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia./sell the Controller’s product to the User. In this case, appropriate safeguards will be applied.
 5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której te dane dotyczą.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez stosowanie zabezpieczeń w postaci odpowiednich środków organizacyjnych, środków ochrony fizycznej oraz środków technicznych.
 2. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych u Administratora rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie.
 3. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć do celów:
  1. poufność danych – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;
  2. integralność danych – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
  3. dostępność danych – zapewnienie osiągalności danych i możliwości ich wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot;
  4. rozliczalność danych – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
  5. autentyczność danych – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  6. cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator informuje Użytkowników, że prowadząc Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies (zwane dalej „Cookies”). Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies mogą zawierać w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Użytkownika i pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy Cookies:
  1. wewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez system teleinformatyczny witryny;
  2. zewnętrzne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
  3. sesyjne – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia końcowego (po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika);
  4. trwałe – zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez witrynę lub witryny zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia (pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia).
 3. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie:
  1. niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  4. funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu internetowego.
 4. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR 462129 Dublin IRELAND, Google Ireland Ltd., – pliki cookies reklamowe i analityczne, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia – pliki cookies reklamowe i analityczne.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.
 6. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do witryny. Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć działanie witryny. Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika Serwisu.
 8. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana – Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.